Комментариев нетОпубликовано

rp_fec-300×200.jpg

Ðîññèéñêèå ó÷åáíèêè â îäíîé èç øêîë, â Ñèìôåðîïîëå (Êðûì), âî âòîðíèê, 12 àâãóñòà 2014 ã.  êðûìñêèå øêîëû çàâåçëè ðîññèéñêèå ó÷åáíèêè. Ôîòî ÓÍÈÀÍ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *